Práva dotknutej osoby

Právo na informácie o spracúvaní a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti UNIQA potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak UNIQA spracúva osobné údaje dotknutej osoby, tá má právo na prístup k týmto osobným údajom a UNIQA je povinná jej poskytnúť informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov;
b) kategórii spracúvaných osobných údajov;
c) identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak nie je možné ju určiť, informáciu o kritériách jej určenia;
e) práve požadovať od spoločnosti UNIQA opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania a/alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
f) práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

UNIQA je povinná poskytnúť dotknutej osobe na jej žiadosť kópiu spracúvaných osobných údajov. Za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov môže UNIQA účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podá žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby UNIQA bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby UNIQA obmedzila spracúvanie jej osobných údajov v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby mohla UNIQA presnosť osobných údajov overiť;
b) spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) UNIQA už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku;
d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov a spracúvanie bude obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy spoločnosti UNIQA prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

Ak bolo spracúvanie obmedzené podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môžu byť tieto osobné údaje spracúvané iba so súhlasom dotknutej osoby, alebo na účel určenia, uplatnenia alebo bránenia práva alebo právneho nároku, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie. Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, musí byť spoločnosťou UNIQA informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo namietať

Dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je spracúvanie vykonávané na účely oprávnených záujmov spoločnosti UNIQA či tretej strany vrátane súvisiaceho profilovania. UNIQA osobné údaje ďalej nespracúva, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

Právo na prenosnosť

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti UNIQA, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (bez toho, aby tomu UNIQA bránila) a ak:
a) spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov, alebo na výslovnom súhlase so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov, alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; a
b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby UNIQA bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa týkajú danej dotknutej osoby. UNIQA má tiež povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané a neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov;
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania;
d) osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
e) osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
f) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Formulár na uplatnenie vyššie uvedených práv nájdete tu.

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie