Účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť jedna z nižšie uvedených skutočností:

a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby;
b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť UNIQA;
c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
d) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti UNIQA či tretej strany;
e) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
f) výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou pre jeden alebo viac konkrétnych účelov.

Poskytnutie základných identifikačných údajov dotknutých osôb slúžiacich k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutých osôb, ako aj niektorých rozšírených informácií o dotknutej osobe a osobných údajov a identifikačných údajov nevyhnutných na dojednanie a plnenie poistnej zmluvy a poskytovanie poistných produktov môže byť potrebné pre riadne dojednanie a plnenie poistných zmlúv, resp. môže byť požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a pre riadne poskytovanie poistných produktov. Ak však dotknutá osoba neposkytne vyššie uvedené údaje spoločnosti UNIQA, nie je povinná príslušnú zmluvu s dotknutou osobou uzavrieť.

Poskytnutie niektorých osobných údajov dotknutou osobou a ich následné spracúvanie spoločnosťou UNIQA je zákonnou požiadavkou, ktorú je UNIQA povinná splniť. UNIQA spracúva vymedzené kategórie osobných údajov najmä na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podrobný prehľad legislatívy nájdete na tejto stránke). Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch má dotknutá osoba buď zákonnú povinnosť vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti UNIQA poskytnúť, alebo zákon upravuje v určitých prípadoch spracúvanie osobných údajov ako zákonné. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne spoločnosti UNIQA požadované osobné údaje, alebo ich spracúvanie bude následne namietať, nie je UNIQA povinná príslušnú zmluvu s dotknutou osobou uzavrieť, resp. môže jej plnenie ukončiť.

UNIQA má oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

evidencia informácií o obchodoch a príležitostiach, klientoch a potenciálnych klientoch, a to vrátane informácií o obchodoch a neuzatvorených obchodoch vykonávaných prostriedkami komunikácie na diaľku;
a) vedenie databázy užívateľov na prístup do informačných systémov MyUNIQA, RSU, DMS;
b) vedenie databázy digitalizovaných dokumentov, napr. ponúk poistenia, zmluvnej dokumentácie a predzmluvných rokovaní (evidencia návrhov zmluvy u rôznych poistných produktov a výsledkov rokovaní s klientom), hlásení, zdokumentovanie a likvidácia poistných udalostí alebo škodových udalostí (vrátane kontaktných údajov zúčastnených osôb - likvidátora, znalca, atď.);
c) poskytovanie informácií užívateľom služby MeteoUNIQA, ktorá varuje pred nepriaznivým počasím;
d) vedenie evidencií na účely súdneho aj mimosúdneho vymáhania nárokov UNIQA z poistných zmlúv, poistných plnení a regresných nárokov;
e) vedenie evidencie platieb poistného, úhrad poistného plnenia a ďalších účtovných pohybov súvisiacich s uzavretými poistnými zmluvami;
f) sledovanie štatistických a ekonomických parametrov jednotlivých produktov, osôb podieľajúcich sa na dojednávaní poistných zmlúv a produktov (sprostredkovatelia poistenia, obchodní partneri, agenti atď.);
g) sledovanie prevádzkových parametrov činnosti UNIQA (v rámci pracovnoprávnej evidencie, ďalej štatistické a operačné reporty a zostavy, logovanie prevádzky a využívanie aplikácií a komunikačných kanálov UNIQA, logovanie tlače a ďalšie obdobné prevádzkové evidencie).

UNIQA spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely oprávnených záujmov tretích strán v nasledujúcich prípadoch:

a) vedenie databázy digitalizovaných dokumentov (napr. zmluvná dokumentácia), ak ide o oprávnené záujmy poškodeného alebo účastníka/osoby dotknuté poistnou udalosťou alebo škodovou udalosťou, príp. iných tretích osôb (manžela, manželky, partnera, partnerky, dieťaťa, člena spoločnej domácnosti, oprávnenej osoby, príp. iných osôb);
b) vedenie databázy o likvidácií poistných udalostí alebo škodových udalostí vo forme digitalizovaných kópií dokumentov týkajúcich sa havarijného poistenia (KASKO) a povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), ak ide o oprávnené záujmy poškodeného alebo účastníka/osoby dotknutej poistnou udalosťou alebo škodovou udalosťou, svedkov poistných udalostí alebo škodových udalostí a osôb podieľajúcich sa na vybavovaní poistných udalostí alebo škodových udalostí (likvidátori, znalci a iné technické osoby);
c) záznamy korešpondencie a komunikácie (vrátane technických záznamov, akými sú kópie e-mailovej komunikácie a pod.) s dotknutou osobou a inými tretími osobami, elektronické aj listinné rovnopisy a kópie dokumentov obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb a kópie dokumentujúce nároky tretích osôb;
d) sledovanie štatistických a ekonomických parametrov činnosti UNIQA na účely vyhodnocovania odmien, provízií a benefitov osôb podieľajúcich sa na dojednávaní poistných zmlúv a produktov (sprostredkovatelia poistenia, obchodní partneri, agenti a atď.).

UNIQA spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) v prípade spracúvania dynamického biometrického podpisu, ktorý môže v niektorých prípadoch nahrádzať podpis na zmluvných dokumentoch, pričom predmetný súhlas s nahrávaním dotknutá osoba poskytuje ešte pred podpísaním dokumentov;
b) zasielanie obchodných oznámení a informovanie o ponúkaných poistných produktoch spoločnosti UNIQA a tretích osôb, ako aj o iných obchodoch alebo službách spoločnosti UNIQA a tretích osôb, či o ich zmenách, prostredníctvom využívania komunikácie elektronickými prostriedkami/prostriedkami na diaľku;
c) vytváranie záznamov telefonických hovorov na zákazníckej linke UNIQA na účel zdokumentovania obsahu hovoru a zvyšovania kvality poskytovaných služieb, pričom predmetný súhlas s nahrávaním poskytuje dotknutá osoba ešte pred začatím hovoru s pracovníkom zákazníckej linky UNIQA.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie